Aktivitäten


2004
Gründung FSO KiFePro Fieldday

2005
Stammtisch Funkaktion 1. Mai
Sommerfest HamRadio Referat E-Smog
KiFePro Exkursion E-Smog W-Feier FSO

2006
Echolink Vortrag Ostalb Rallye HamRadio
Flugplatz Exkursion

2007
Ostalb Rallye Besuch FSW Fieldday P04
HamRadio

2009
Fieldday P04 W-Feier FSO